Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden:

1.1. These general terms and conditions apply to all offers from and agreements with Frameboy BV, Tarwelaan 46, 8500 Kortrijk, BE 0792.637.181. These general terms and conditions exclude the application of the customer’s general terms and conditions, regardless of the time at which the latter were submitted to Frameboy BV.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Frameboy BV te kennen en te aanvaarden.

1.3. Bijzondere voorwaarden, opgenomen in overeenkomsten gesloten tussen Frameboy BV en de klant, primeren, ingeval van tegenstrijdigheid, op de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeacht de datum van sluiting van de overeenkomst.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging:

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Frameboy BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van goedkeuring kredietverzekering en wanneer de klant de offerte ongewijzigd en binnen de geldigheidsduur bevestigd aan Frameboy BV. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling:

3.1. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de klant een bestelling annuleert, zal hij volgende annulatievergoeding betalen, rekening houdende met het feit dat Frameboy BV steeds maatwerk aflevert:

a. Bij annulatie binnen de 14 dagen voor de uitvoering van de bestelling: 20% van het totale bedrag van de bestelling.

b. Bij annulatie na de aanvang van de uitvoering van de bestelling: de reële schade, zijnde minstens de prijs van de uitgevoerde werken en aangekocht of geproduceerde materialen verhoogd met 20% van het totale bedrag van de bestelling.

De verschuldigde annulatievergoeding is alleszins minstens gelijk aan het reeds gefactureerd bedrag.

Artikel 4. Levering:

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Frameboy BV niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen in bijzondere voorwaarden, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.3. Het risico van verlies of beschadiging van goederen, besteld door de klant bij Frameboy BV, tijdens de verzending ervan naar de klant wordt gedragen door de klant.

Artikel 5. Risico:

5.1. Alle goederen en digitale gegevens die toebehoren aan de klant en zich bij Frameboy BV bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten:

6.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Frameboy BV(IBAN BE35 7370 6418 4337 – BIC KREDBEBB). Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is hij, van rechtswege, aan Frameboy BV een nalatigheidsintrest verschuldigd berekend conform de wet van 02.08.2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Frameboy BV zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit vervallen.

6.3. Frameboy BV behoudt zich het recht voor de diensten in schijven te factureren en desgevallend een voorschot op de diensten te vorderen.

Indien de klant diensten bestelt die door Frameboy BV afgerekend moeten worden in andere valuta dan in Euro, is het wisselkoersrisico steeds ten laste van de klant.

6.4. Frameboy BV behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van de diensten te schorsen en afdoende waarborgen te eisen alvorens de verdere uitvoering van de diensten te hervatten indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en / of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken (zoals bv het niet betalen van de facturen). Indien de klant weigert of zich in onmogelijkheid bevindt om hierop in te gaan behoudt Frameboy BV zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen en toepassing te maken van artikel 11.2.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur:

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Frameboy BV te worden bezorgd binnen een termijn van 5 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen:

8.1. Frameboy BV verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Frameboy BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. Frameboy BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden. Frameboy BV zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Frameboy BV of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Frameboy BV met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Frameboy BV. De totale aansprakelijkheid van Frameboy BV, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Frameboy BV werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Frameboy BV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten:

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien,, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s.

9.2. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Frameboy BV geleverde diensten, waaronder doch niet beperkt tot grafische ontwerpen, foto’s, bewegende beelden, analyses, diagrammen, broncodes, scenario’s, … worden overgedragen aan de klant door de integrale betaling van de factuur. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Indien de geleverde goederen en/of diensten evenwel foto’s, illustraties, audio of video’s bevatten die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Frameboy BV werden gehaald van een website die online foto’s, illustraties, audio en video’s ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie op deze foto’s, illustraties, audio en video’s afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief en niet-overdraagbaar zijn. Frameboy BV verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s, illustraties, audio en video’s.

9.3. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Frameboy BV te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Frameboy BV onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Frameboy BV waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Uitvoering van de diensten:

10.1. In het algemeen is Frameboy BV bij het uitvoeren van de diensten slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

10.2. In het algemeen is Frameboy BV steeds gerechtigd om een beroep te doen op derde-onderaannemers voor het uitvoeren van het geheel of een deel van de diensten.

10.3. De door Frameboy BV verstrekte diensten mogen ten alle tijde door Frameboy BV ingezet worden bij opdrachten voor derden.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst:

11.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 5 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Frameboy BV het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

11.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Frameboy BV verleende of ingekochte diensten betalen, alsook de kosten die Frameboy BV moet maken als gevolg van deze beëindiging. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Frameboy BV.

11.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

11.4. De beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat alle gegevens die zich op apparaten beheerd door Frameboy BV bevinden, zonder verdere verwittiging verwijderd worden. Deze verwijdering kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege Frameboy BV.

Artikel 12. Geheimhoudingsplicht:

12.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens:

13.1. Telkens Frameboy BV persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de Klant, heeft Frameboy BV de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

Artikel 14. Overmacht:

14.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Frameboy BV geen controle heeft, bevrijden Frameboy BV , voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 15. Nietigheid:

15.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden in de toekomst, of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of andere reden, zal dit geen invloed hebben op de wettelijkheid, geldigheid of het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen of de overeenkomst in zijn geheel voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond kan hebben.

In geval van nietigheid, interpreteren partijen deze restrictief en streven zij er te goede trouw naar om de nietige bepaling(en) te milderen of te vervangen door een equivalente bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële doelstellingen van partijen en in overeenstemming met de wet.

Artikel 16. Overeenkomst:

16.1. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere mondeling of schriftelijk overeenkomsten en is van toepassing op alle voorgaande overeenkomsten , facturen en openstaande facturen waarbij geen schriftelijke projectovereenkomst werd afgesloten.

Artikel 17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank:

16.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Frameboy BV. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Frameboy BV.